چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 360

فلزیاب تصویری تغییرات را در اطراف خود و زیر زمین ازدریافت فرکانس فلزات یا فرکانس طلا عمل مینماید و این واکنش مربوط به فلزیاب تصویری واقعی میباشد و فلزیاب تصویری توان تشخیص موج سه بعدی از الکترون ایستا از فاصله مرکز طلا یا انواع فلزیاب و مواد معدنی را باید تشخیص دهد تا فلزیاب تصویری واقعی باشد و این تشخیص تغییرات فقط توسط فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X با اصول رادار قابل اجراء و تشخیص  تفکیک میباشد

فلزیاب تصویری از حدود اطراف خود هر نوع تغییر را بر روی صفحه نمایشگر اشکار مینماید و در صورتیکه هدف مورد نظر اپراتور یا کاربر در ان محدوده که از فلزیاب تصویری یا گنج یاب تصویری یا طلایاب تصویری استفاده میشود با دیگر لکه رنگ ها ظاهر میگردد و با فیلتر برنامه فلزیاب تصویری تصویر واقعی هدف را میتوان از بین دیگر لکه رنگ ها تشخیص داده و این تشخیص از وظایف اپراتور یا کاربراست که  لکه رنگ مربوط به هدف واقعی یا متعلق به دیگر منابع را از یکدیگر تفکیک نماید

فلزیاب تصویری که تصویر واقعی یا زنده مانند تصاویر تلویزیون نشان بدهد وجود ندارد زیرا تشخیص فلزیاب تصویری بنابر فرکانس میباشد و فرکانس فلزات یا انواع طلا انقدر زیاد نمی باشد که بتواند یک گیرنده را مجاب به اشکار نمودن تصویر واقعی عین شکل هدف اصلی یا شبیه تصاویر تلویزیون نماید و فقط تعدادی سیستم حرارتی موجود است که میتواند تا حدود چند سانتیمترعمل نموده و ان هم بر روی اهداف با حرارت بالا یا دارای جریان و انرژی زیاد مانند لوله اب گرم یا کابل برق یا هر چه که حرارت بالا داشته باشد در ان چند سانت میتواند عمل نماید

فلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ COL PRO میتواند تصاویر یا لکه رنگ ها را بر روی صفحه نمایشگر اشکار نموده و در کنار لکه رنگ در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با عدد VDI وضعیت ان لکه رنگ را مشخص و تفکیک نماید

البته مشاهده شده است که در تبلیغات بعضی از فروشندگان فلزیاب تصویر لکه رنگ فیلتر شده را بر روی اینترنت یا در کاتالوگ یا شبکه اجتماعی قرار میدهند که این موضوع فقط برای تبلیغات است توجه نمائید که تصاویر مربوط به فلزیاب تصویری که با لکه رنگ اشکار میگردد نیازمند فیلتر نموده است تا بین هدف واقعی از دیگر منابع را تشخیص داده البته به غیر از لکه رنگ ها منظم با لایه حاشیه رنگ منظم که نیاز به فیلتر ندارد