چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 325

گنج یاب تصویری را نمی توان گنج یاب نامید زیرا هر نوع گنج یاب یک تفکر توهمی است و برترین فلزیاب تصویری یک فلزیاب تصویری طبق اصول رادار تصویری و با تشخیص انرژی در فرکانس حاصله از موج الکترو مغناطیس میباشد که با عدد VDI عمل نموده و به این نوع فلزیاب تصویری در نهایت بخاطر بکار گیری ازجدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میتوان طلایاب تصویری گفت و ان عده که دستگاه ارائه مینمایند و ابراز مینمایند که فلزجدید را نمیگیرد و فلزیاب قدیمی یا گنج را میگیرد عملاً قانون تشخیص در میدان مغناطیس یا فرکانس در تشخیص یک یابنده فلزات یا فلزیاب را رد نموده و در نظر نگرفته و فقط برای فروش فلزیاب خودمیگویند که دستگاه انها گنج یاب تصویری است و فلز قدیمی یا گنج را فقط میگیرد البته توجه نمایید که این دستگاه را نیز فلزیاب نمی توان گفت و در نهایت یک دستگه مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب است که اهن و فلزاتی که سریع پوسیده شده را براحتی تشخیص داده و طلا را نمی توانند تشخیص دهند که به انه گنج یاب تصویری اطلاق گردد 

گنج یاب تصویری که بتواند گنج را پیدا نماید و فروشنده ان بگوید با این گنج یاب تصویری طلا یا گنج را حتماً پیدا مینمائید فقط میخواهد فلزیاب تصویری خود را بفروش برساند

زیرا تا به حال فلزیاب تصویری یا گنج یاب تصویری به بازار ارائه نگردیده است که بدون خطا یا بدون داشتن اپراتور یا کاربر حرفه ای یا با مهارت در زمینه کاوش اثار باستانی توانسته باشد یک گنج یا هدف باستانی را پیدا نموده باشد

گنج یاب تصویری در هر شرایطی فلزیاب تصویری است و پیشرفته ترین فلزیاب تصویری ان سیستم فلزیاب تصویری میباشد که مدار ان دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد  باز در این نوع فلزیاب تصویری نیز باید یک اپراتور یا کاربر حرفه ای و با مهارت عمل نماید تا بتواند یک هدف واقعی را پیدا نموده و تفکیک نماید