چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 326

فلزیاب عمق خوب را باید در شرایط زمین بد یا زمین الوده دارا باشد و این الودگی زمین یا زمین بد باید مربوط به یک زمین دست نخورده با لایه های متفاوت باشد و یک فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میتواند در هر شرایط نوع خاک یا زمین های الوده با تغییر تنظیمات هدف اصلی یا طلا را تشخیص داده و مرکز هدف اصلی یا طلا را مشخص نماید زیرا این دسته فلزیاب از تشخیص میدان الکتریکی با مغناطیس متعلق به انرژی فرکانس عمل نموده و میتواند انعکاس سطح الکتریکی یک هدف اصلی یا طلا را از دیگر علائم سیگنال مواد معدنی یا منابع تشخیص داده وهدف اصلی یا طلا را تفکیک نماید 

فلزیاب با تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE را متناسب تعیین نموده تا علائم سیگنال مربوط به مواد معدنی و منابع متفاوت با تعیین عدد VDI از سیگنال علائم هدف اصلی یا طلا جدا نموده تا تشخیص در تفکیک ایجاد گردد

فلزیاب عمق خوب را با توان ان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  میتوان بدست اورد فلزیاب عمق خوب یا طلایاب عمق خوب یا گنج یاب عمق خوب را از عملکرد خود ان فلزیاب میتوان بدست اورد و این عمل در زمان خرید که اموزش دیده و یک هدف نمونه را در سطح و عمق پنهان نموده و خودتان پیدا نمائید مشخص میگردد

توان یک سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را برای نفوذ یا جذب به عمق با یک هدف فرضی در عمق مشخص در یک محدوده به این شکل نیز میتوان ارزیابی نمود که یک هدف را تا یک عمق مشخص در زیر زمین قرار داد و سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  را برای جستجو اماده نمود و توان کاوش عمق هدف را بدست اورد و برای این امر بعضی اپراتورها هدف با ابعاد کوچکتر نسبت به اندازه ای که در جدول عمق DEPTH SCALE مشخص گردیده است در زیر زمین قرار داده و سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  را متناسب با همان شرایط تنظیم نموده و روش کاوش صحیح را اعمال نمود و توان عمق سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  را بدست اورید. 

اپراتور باید توجه نماید که اهداف کوچک در عمق بیشتر از اندازه ذکر گردیده در جدول عمق DEPTH SCALE واکنشی با مدت زمان بیشتری برای شعاع زنی و نقطه زنی در تشخیص محدوده یا نقطه هدف را دارا میباشد.

فلزیاب که بخواهد اهداف کوچک را در عمق زیاد پیدا نموده و تفکیک باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد

فلزیابی که دارای این نوع تنظیمات باشد در هر شرایط کوهستانی یا یکدست یا خیابانی یا  دشت و صحرائی توان عملکرد متناسب با همه وضعیت را دارد

فلزیاب با عمق خوب باید یک هدف را در سطح و عمق زیاد بتواند تفکیک نماید